Obuka za koordinatore

Indikatori sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama

Predavač Eldar Vuković, dip.ecc 27.05.22

Dana 26.05. održan je modul posvećen indikatorima sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. Predavač Eldar Vuković, dip.ecc, je učesnicima edukacije pojasnio kako treba dizajnirati indikatore izvedbe da mjere postignuća postavljenih organizacijskih ciljeva i kako uspostaviti odgovarajući sistem za prikupljanje podataka, timski rad, definiranje ciljnih ljudi i timova koji će koristiti indikatore. Dakle, riječ je o mjerenju procesa i ishoda nakon agregiranja i anonimiziranja podataka. Nadalje, u okviru ovoga modula je bila riječi o teoriji i praksi indikatora, položaju indikatora u sistemu sigurnosti i kvaliteta, funkciji indikatora, indikatorima kao sredstvu mjerenja, skrininga i upozorenja, vrstama indikatora, procesu razvoja indikatora, utvrđivanju prioritetnih indikatora za praćenje, validnost indikatora, ocjena pouzdanosti i korisnosti indikatora.

Također, koordinatori kvaliteta će biti upoznati i sa setovim indikatora za domove zdravlja i bolnice, i njihovom obavezom da ih jednom godišnje dostavljaju AKAZ-u.

Saradnja i partnerstva